PRZEPISY

 ROZDZIAŁ V
WYMAGANIA DLA SPRZĘTU
1. Wszelkie przedmioty, instalacje i sprzęt, pozostające w kontakcie z żywnością
muszą:
a) być skutecznie czyszczone, oraz, w miarę potrzeby, dezynfekowane.
Czyszczenie i dezynfekowanie musi odbywać się z częstotliwością zapewniającą
zapobieganie jakiemukolwiek ryzyku zanieczyszczenia;
b) być tak skonstruowane, z takich materiałów i utrzymywane w tak dobrym
porządku, stanie i kondycji technicznej, aby zminimalizować jakiekolwiek
ryzyko zanieczyszczenia;
c) z wyjątkiem jednorazowych kontenerów i opakowań zbiorczych, być tak
skonstruowane, z takich materiałów i w tak dobrym porządku, stanie
i kondycji technicznej, aby mogły być starannie czyszczone i, w miarę
potrzeby, dezynfekowane; oraz
d) być instalowane w taki sposób, aby pozwolić na odpowiednie czyszczenie
sprzętu i otaczającego obszaru.
2. W miarę potrzeby, sprzęt musi być wyposażony w jakiekolwiek właściwe
urządzenia kontrolne w celu gwarancji wypełniania celów niniejszego rozporządzenia.
3. W przypadku gdy niezbędne jest używanie chemicznych dodatków w celu
zapobieżenia korozji sprzętu i kontenerów, muszą one być używane zgodnie
z dobrą praktyką.

Ponad to:

– rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia  2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. WE L 31 z 01.02.2002, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 6, str. 463),
– rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 852/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str.1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 34, str. 319),
oraz przepisami krajowymi:
– ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 r.  Nr 136, poz. 914, z późn. zm.) i rozporządzeniami wykonawczymi wydanymi na podstawie tej ustawy. Zgodnie z art. 59 ww. ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia podmioty działające na rynku spożywczym są obowiązane do przestrzegania w zakładach wymagań higienicznych określonych w ww. rozporządzeniu (WE) nr 852/2004.
Załącznik II  rozporządzenia (WE) nr 852/2004 w sprawie higieny środków spożywczych nakłada na przedsiębiorców działających na rynku spożywczym obowiązek chronienia żywności przed zanieczyszczeniem na wszystkich etapach produkcji, przetwarzania i dystrybucji (Rozdz. IX), czyszczenia oraz – w miarę potrzeby – dezynfekowania przedmiotów i sprzętów pozostających w kontakcie z żywnością (Rozdz. V), a także nadzorowania i szkolenia personelu w zakresie higieny żywności (Rozdz. XII).
Reasumując, uprzejmie informuję, iż uwagi dotyczące stanu sanitarnego koszyków klienci mogą zgłaszać obsłudze sklepu lub przesyłać do centrali firmy oraz Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji zrzeszającej sieci handlowe, które są zobowiązane do zapewnienia właściwego stanu higienicznego wózków i koszyków oraz stosownego przeszkolenia pracowników.